Sprawy mieszkańców

Zadania zrealizowane w latach 2014-2018

MAŁY KACK
ZREALIZOWANE
1. Dostawa urządzeń turystycznych oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Racławickiej – 49 907,81 zł
2. Remont Hali Lekkoatletycznej przy ul. Olimpijskiej – 536 104,22 zł
3. Remont Hali Gier przy ul. Olimpijskiej – 933 293,89 zł
4. Podwyższenie ogrodzenia na terenie istniejącego boiska przy ul. Wieluńskiej – 84 857,70 zł
5. Instalacja urządzeń outdoor fitness (teren rekreacyjny przy ul. Sandomierskiej/ Kurpiowskiej) – 57 641,42 zł
6. Uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Olkuskiej – 29 750,00 zł
7. Montaż ławeczek z oparciem na przystankach Sandomierska, Radomska – 3 000 zł
8. Instalacja linarium przy ul. Olkuskiej – 54 174,00 zł
9. Montaż zjazdu linowego przy ulicy Racławickiej – 42 101,63 zł
10. Modernizacja ul. Łużyckiej – 825 652 zł
11. Modernizacja ul. Łużyckiej – 197 822,97 zł
12. Modernizacja nawierzchni chodnika w ul. Wielkopolskiej od nr 225 do Druskiennickiej – 308 346 zł
13. Modernizacja nawierzchni chodnika w ul. Wielkopolskiej na odcinku Orańska – Kowieńska – 371 620 zł
14. Modernizacja nawierzchni chodnika w ul. Wielkopolskiej od Druskiennickiej do Orańskiej – 284 133 zł
15. Modernizacja nawierzchni chodnika w ul. Łowickiej – 439 198 zł
16. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Racławicką – 43 598,31 zł
17. Przebudowa placu zabaw przy ul. Druskiennickiej – 175 743,01 zł
18. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Sochaczewskiej – 1 766 780 zł
19. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wieluńskiej – 32 075,00 zł
20. Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Sandomierskiej, Przemyskiej, Olkuskiej, Kurpiowskiej i Łęczyckiej – 45 177,54 zł
21. Utwardzenie drogi gruntowej ul. Przemyskiej na odcinku od ul. Sandomierskiej w kierunku ul. Bądkowskiego – 587 901 zł
22. Modernizacja chodnika w ciągu ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Kowieńskiej do posesji 45A (prawa strona) – 330 685 zł
23. Modernizacja przejścia podziemnego w ciągu ul. Wielkopolskiej – 818 970 zł
24. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Spokojnej – 57 259 zł
25. Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska przy ul. Wieluńskiej – 13 000 zł
26. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni części ul. Olgierda i Żniwnej – 62 450 zł
27. Przygotowanie dokumentacji projektowej umocnienia koryta Kaczej w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej – 43 050 zł
28. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy schodów do rzeki Kaczej – 16 851 zł
30. Przebudowa kanałów deszczowych w ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających
przed wylotem do rzeki Kaczej – 7 440 666,88 zł
31. Budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej – 198 928,47 zł
32. Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Lotników do ul. Stryjskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi – 5 823 077,35 zł
33. Budowa kamiennych schodków do rzeki Kaczej – 96 000 zł
34. Budowa części ul. Olgierda i Żniwne – 1 538 406,40 zł
35. Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej – odcinek od Sieradzkiej 34 do Sieradzkiej 38A – 30 750,00 zł
36. Budowa odcinka ul. Wzgórze Bernardowo
37. Uspokojenie ruchu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Druskiennicka- Lidzka-Trocka-Spokojna-Grodnieńska-Orańska-Kowieńska
38. Budowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Sandomierskiej
39. Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Wzgórze Bernadowo i ul. Sandomierskiej
40. Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – Ciapkowo
41. Budowa oświetlenia na brzegu rzeki Kaczej
42. Budowa kładek na rzece Kaczej
43. Zagospodarowanie trawników przy ul. Strzelców
44. Przebudowa kanałów deszczowych w ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
45. Przebudowa kanałów deszczowych w ul. Małopolskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
46. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej do posesji w ul. Łowickiej
47. Montaż poręczy wzdłuż ul. Halickiej
48. Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
49. Budowa schodów na murawę Stadionu Miejskiego
50. Budowa sieci wodociągowej, ul. Przemyska
51. Budowa sieci wodociągowej, ul. Stryjska
52. Budowa sieci wodociągowej, ul. Olgierda
53. Budowa sieci wodociągowej, ul. Żniwna
54. Rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej
55. Budowa placu zabaw przy ul. Halickiej
56. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Racławicką
57. Budowa miejsc postojowych przy ul. Spokojnej
58. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej do posesji w ul. Łowickiej
59. Nasadzenia roślinne na ul. Spokojnej
60. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 etap I i II
61. Rozwój komunikacji rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej

W TRAKCIE
62. Zagospodarowanie pasa zieleni oraz doposażenie terenu przy przystanku autobusowym – Sandomierska ciąg pieszy Kurpiowska (między ul. Sieradzką a ul. Przemyską)
63. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch kładek na rzece Kaczej w Gdyni w ciągu ulic Łęczyckiej oraz Radomskiej wraz z uregulowaniem i umocnieniem koryta cieku pomiędzy kładkami – 97 785 zł
64. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej i Płockiej – 157 004,70 zł
65. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lidzkiej i Trockiej – 157 004,70 zł
66. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudową ul. Wielkopolskiej i Korzennej, budową ul. Strzelców i nowych tras rowerowych. Budowa ul. Racławickiej – 8 428 052 zł
67. Przygotowanie koncepcji wariantowej sposobu odwodnienia rejonu ul. Grażyny – 27 183 zł
68. Przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji lampy z autonomicznym zasilaniem solarnym przy schodach (obok placu zabaw) na Wzg. Bernadowo – 10 000 zł
69. Budowa drogi w ul. Wzgórze Bernardowo – 631 677,99 zł
70. Budowa kładek nad rzeką Kaczą w rejonie ul. Radomskiej i Łęczyckiej – 2 400 000 zł
71. Realizacja drogi i infrastruktury Vida Verde – 3 150 198,51 zł

PLANOWANE
72. Przebudowa placu zabaw przy ul. Wieluńskiej
73. Budowa tablicy informacji pasażerskiej przy przystanku Lidzka 02
74. Budowa miejsca piknikowego przy ul. Sieradzkiej
75. Modernizacja ul. Piotrkowskiej

Dąbrowa:
ZREALIZOWANE

1. Budowa stacji pomiarów ruchu Nowowiczlińska – Rdestowa: 82 800 zł
2. Przebudowa placu zabaw przy ul. Szafranowej: 348 306 zł
3. Budowa siłowi zewnętrznej przy ul. Rdestowej: 39 446,10 zł
4. Budowa miniboiska szkolnego przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 (ul. Wiczlińska): 202 458 zł
5. Oświetlenie skateparku oraz wymiana koszy do koszykówki: 75 754,84 zł
6. Budowa bieżni do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 (dawniej ZS nr 14): 31131,30 zł
7. Budowa siłowni zewnętrznej przy skwerze ks. Piotra Mazura
8. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miętowej
9. Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 (dawniej ZS nr 14): 68 828,50 zł
10. Oświetlenie ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ulicą Rdestową: 72 949,77 zł
11. Oświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową: 50 195,93 zł,
12. Oświetlenie ul. Macierzanki: 46 583,21 zł
13. Oświetlenie ul. Koperkowej: 105 052,33 zł
14. Oświetlenie ul. Kameliowej: 112 098,67 zł
15. Oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową i Gorczycową: 101 875,69 zł
16. Oświetlenie odcinka ul. Sezamowej: 30 400 zł
17. Oświetlenie ul. Rumiankowej: 51 906 zł
18. Oświetlenie odcinka ul. Rdestowej 28-112: 128 000 zł
19. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sezamowej: 179 758 zł
20. Budowa chodnika przy ul. Rdestowej pomiędzy ul. Szafranową: 73 657 zł
21. Budowa chodnika przy pętli ul. Miętowa: 73 657 zł
22. Remont chodnika przy ul. Szafranowej: 76 194 zł
23. Przebudowa ul. Miłkowej: 305 396 zł
24. Przebudowa ul. Melisowej: 347 193 zł
25. Utwardzenie drogi gruntowej – dojazd do ul. Pomianowskiego: 419 854 zł
26. Utwardzenie drogi gruntowej – ul. Koperkowa: 419 108,97 zł
27. Modernizacja chodnika w ciągu ul. Rdestowej: 71 609 zł
28. Modernizacja ul. Sezamowej: 398 470 zł
29. Utwardzenie ul. Łopianowej wraz z budową chodników i oświetlenia: 654 302 zł
30. Modernizacja nawierzchni ul. Rdestowej: 3 142 238 zł
31. Modernizacja skrzyżowania ul. Rdestowej z ul. Nowowiczlińską: 387 842 zł
32. Wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej: 35 127 zł
33. Modernizacja chodnika ul. Jarzębinowa: 172 550 zł
34. Modernizacja chodnika ul. Anyżowa: 186 883 zł
35. Modernizacja chodnika ul. Jemiołowa: 192 357 zł
36. Modernizacja chodnika ul. Sojowa: 126 767 zł
37. Modernizacja chodnika ul. Miętowa – serwisowa: 182 737 zł
38. Przygotowanie dokumentacji projektowej koncepcji odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Pokrzywowej, Goździkowej i Cynamonowej: 21 250 zł
39. Przygotowanie dokumentacji projektowej tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy kościele pw. św. Trójcy: 12 669 zł
40. Przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej wraz z uspokojeniem ruchu drogowego
41. Oświetlenie ul. Głogowej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej
42. Oświetlenie ul. Bazyliowej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej
43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łopianowej
44. Rozbudowa budynku na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z placem zabaw – ZWE1
45. Budowa przyłącza ciepłowniczego przy ul. Kameliowej 3A
46. Budowa przyłącza ciepłowniczego przy ul. Sojowej 18C
47. Rozbudowa przedszkola nr 50
48. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47
49. Przebudowa łazienek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3
50. Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. w Szkole Podstawowej nr 47
51. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Miętowej
52. Zagospodarowanie terenu zieleni skweru przy skrzyżowaniu ulic: Nowowiczlińskiej i Rdestowej
53. Budowa kotłowni gazowej na potrzeby budynków Osiedla Willa Park
54. Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków Osiedla Willa Park
55. Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Nagietkowej 75 i 77
56. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łanowej

W TRAKCIE
57. Budowa stołów do gier przy skwerze ks. Piotra Mazura oraz przy ul. Nagietkowej 73: 29 400 zł
58. Budowa Parku Street Workout przy ul. Melisowej: 64 532,34 zł
59. Budowa bieżni sportowej
60. Budowa oświetlenia odcinka ul. Łanowej
61. Budowa oświetlenia odcinka ul. Kolonia
62. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej
63. Budowa oświetlenia przy ul. Nagietkowej, okolice Poczty
64. Budowa oświetlenia ul. Kolonia
65. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ul. Lukrecjowej i Gorczycowej: 52 890 zł
66. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cynamonowej, Bazyliowej, Goździkowej i Pokrzywowej oraz drogi dojazdowej do Góry Donas wraz z budową zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej
67. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni)

PLANOWANE
68. Budowa łącznika ul. Gorczycowej i ul. Lukrecjowej: 153 750,00 zł
69. Budowa kwietnego skweru przy ul. Rdestowej
70. Budowa oświetlenia przejścia ul. Paprykowa – Gorczycowa
71. Budowa chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona)
72. Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w rejonie góry Donas i zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej
73. Budowa ulic: Cynamonowej, Bazyliowej, Gorczycowej, Pokrzywowej i budowa zbiornika retencyjnego
74. Remont parkingu przy ul Szafranowej (na wysokości budynku nr 4)
75. Budowa oświetlenie ul. Sojowej 33-33A
76. Budowa oświetlenia przy płocie ZSP3
77. Remont łącznika ul. Kameliowej i Kolendrowej
78. Remont odcinka ul. Sojowej – od nr 25 do Oliwkowej
79. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej
80. Tablice Tristar – informacje o planowanym czasie odjazdu autobusu
81. Przebudowa węzła Wielki Kack (GDDKiA)
82. Budowa węzła Nowowiczlińska (GDDKiA)
83. Przebudowa skrzyżowania Rdestowa/Chwaszczyńska (GDDKiA)
84. Budowa kładki nad Trasą Kaszubską (GDDKiA)
85. Budowa pasów serwisowych obwodnicy i ekranów akustycznych (GDDKiA)
86. Budowa przedłużenia ul. Rdestowej (GDDKiA)

Wielki Kack
ZREALIZOWANE

1. Budowa oświetlenia ulicy Stolemów z budową chodnika oraz wykonaniem dokumentacji projektowej – 143 122,20 zł
2. Budowa oświetlenia przy ul. Starochwaszczyńskiej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej – 99 847, 48 zł
3. Roboty drogowe przy kościele św. Wawrzyńca, ul. Źródło Marii oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 376 270,27 zł
4. Budowa pętli trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej, Górniczej wraz z budową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej – 1 238 695,32 zł
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Maszopów od skrzyżowania z ul. Orną do skrzyżowania z ul. Starodworcową
6. Budowa wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej
7. Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową – 132 500 zł
8. Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Starodworcowej
9. Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego
10. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Gryfa Pomorskiego
11. Prace brukarskie pomiędzy ul. Myśliwską i Lipową
12. Wyremontowanie kładek dla pieszych nad potokiem Źródło Marii
13. Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym przy ul. Chwaszczyńskiej (ul. Zapolskiej)
14. Rozbudowa ul. Lipowej
15. Budowa kanału deszczowego w ul. Stolemów
16. Doposażenie boiska przy SP nr 20 (ul. Starodworcowa) – 66 087, 90 zł
17. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej (ul. Gryfa Pomorskiego) – 101 844,00 zł
18. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Stolemów
19. Remont ogrodzenia boiska przy ul. Radosnej
20. Remont ulicy Starochwaszczyńskiej – 923 861 zł
21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starochwaszczyńskiej
22. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej
23. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej
24. Przebudowa ul. Starodworcowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 20 – 595 832 zł
25. Wydłużenie pasa lewoskrętu z ul. Chwaszczyńskiej w ul. Gryfa Pomorskiego – 218 557 zł
26. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ks. Siega z ul. Szefki – 35 890 zł
27. Modernizacja chodnika w ul. Starodworcowej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Wielkopolskiej – 72 731 zł
28. Budowa schodów łączących ul. Szefki z ul. ks. Siega – 234 226 zł
29. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 (etap I-IV)
30. Budowa węzła i przyłącza ciepłowniczego, ul. Myśliwska 6
31. Budowa sieci i węzłów ciepłowniczych, ul. Damroki
32. Budowa sieci i węzłów ciepłowniczych, ul. Witosławy
33. Budowa przyłącza ciepłowniczego, ul. Górnicza 43
34. Utwardzenie drogi Kacze Buki
35. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 20
36. Budowa przyłącza ciepłowniczego, ul. Górnicza
37. Utwardzenie nawierzchni ul. Radosnej – 364 741 zł
38. Budowa wiat przystankowych Lipowa 01 i Lipowa 02
39. Budowa stacji Karwiny PKM
40. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabawy przy ul. Źródło Marii – 7800 zł

W TRAKCIE
41. Budowa ul. Maszopów od skrzyżowania z ul. Orna do skrzyżowania z ul. Starodworcową wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej – 2 463 548,47 zł
42. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do ulicy Nad Potokiem – 90 528 zł
43. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Wesołej
44. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krętej wraz z budową oświetlenia istniejącego ciągu pieszego pomiędzy ul. Krętą i ul. Źródło Marii
45. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części dzielnicy Wielki Kack – tzw. Kacze Buki (etap I)
46. Modernizacja terenu sportowego przy SP nr 20 (ul. Starodworcowa) – 2 061 351,04 zł
47. Budowa placu zabaw przy ul. Stolemów
48. Zieleń i chodniki koło SP nr 20, oświetlenie ul. Starodworcowej oraz chodnik na początku ul. Starodworcowej
49. Budowa chodnika przy odcinku ul. Nowodworcowej
50. Budowa Węzła Karwiny z wielopoziomowym parkingiem, budową pętli, przebudową skrzyżowania, budową dróg rowerowych i buspasów
51. Budowa Węzła Wielki Kack
52. Inwestycja mieszkaniowa w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”

PLANOWANE
53. Budowa drogi Nad Potokiem – 700 000,38 zł
54. Budowa placu zabaw przy ul. Źródło Marii
55. Budowa parkingu przy ul. Wesołej
56. Budowa ul. Krętej wraz z budową oświetlenia istniejącego ciągu pieszego pomiędzy ul. Krętą i ul. Źródło Marii
57. Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło Kacze Buki
58. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części dzielnicy Wielki Kack – tzw. Kacze Buki (etap I)
59. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starochwaszczyńskiej
60. Przebudowa placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego
61. Przebudowa placu zabaw przy ul. Radosnej
62. Remont zabytkowych organów w Parafii pw. Św. Wawrzyńca

Karwiny
ZREALIZOWANE

1. Opracowanie koncepcji: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudową ul. Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budową ul. Strzelców, odcinków nowych tras rowerowych i bus-pasów” − 360 390,00 zł
2. Regulacja Potoku Źródła Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny” − 5 183 098,37 zł
3. Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej − 3 292 280,82 zł,
4. Budowa oświetlenia ulic Buraczanej i Korzennej − 482 285,87 zł,
5. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Staffa w Gdyni − 108 519,57 zł
6. Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 ul. Chwaszczyńska − 35 670,00 zł
7. Przebudowa placu zabaw ul. Tatarczana − 59 611 zł
8. Modernizacja chodnika ul. Buraczana na odcinku od ul. Nałkowskiej − 134 067 zł
9. Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania zbiornika retencyjnego Karwiny do celów rekreacyjnych przy ul. Nałkowskiej − 80 000 zł
10. Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Nałkowskiej od Wielkopolskiej do Korzennej − 51 843 zł
11. Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Zapolskiej od Chwaszczyńskiej do Zapolskiej 3 i ul. Staffa od Zapolskiej do bramy szkoły − 155 800 zł
12. Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Korzenna od Nałkowskiej do Buraczanej − 49 602 zł
13. Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Brzechwy − 169 779 zł
14. Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Buraczana − 124 865 zł
15. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 ul. Chwaszczyńska
26: remont sanitariatów; pomalowanie attyk pokrytych blachą ocynkowaną; wymiana drzwi wejściowych do budynku; przebudowa części budynku na przedszkole dla 100 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw − 1 833 049 zł
16. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ul. Staffa 10: przebudowa części budynku na przedszkole dla 137 dzieci; montaż 12 szafek z hydrantem wewnętrznym − 1 979 094 zł
17. Przedszkole nr 6 ul. Chwaszczyńska 28: remont kuchni wraz z zakupem sprzętu; usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej; remont dachu − 38 872 zł
18. Przedszkole nr 44 ul. Tatarczana 4: wymiana tablicy rozdzielczej; wymiana stolarki okiennej; remont dachu; remont kuchni; awaryjna naprawa instalacji c.o.; remont posadzek; remont pomieszczeń dla utworzenia dodatkowych 20 miejsc − 215 690 zł

W TRAKCIE
19. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny – 8 467 842,47 zł
20. Budowa boiska do koszykówki na terenie Zespołu Szkolno − Przedszkolnego nr 2 ul. Staffa − 149 875,50 zł
21. Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkolno − Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa − 200 000,00 zł

PLANOWANE
22. Przystosowanie zbiornika retencyjnego Karwiny do celów rekreacyjnych ul. Nałkowskiej – (planowane rozpoczęcie 2019 r.)
23. Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Strzelców. Inwestycja połączy mieszkańców ulicy Strzelców z ulicą Buraczaną i osiedlem po drugiej stronie torów.

Sprawy Mieszkańców –

W minionych czterech lata udało się w dzielnicach Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny Dąbrowa zrealizować szereg inicjatyw ważnych dla mieszkańców. Byłam czynnie zaangażowania w ich inicjowanie, realizację i monitoring interesów mieszkańców:

Wielki Kack:

 • ścisła współpraca z Radą Dzielnicy Wielki Kack
 • budowa ul. Starochwaszczyńskiej
 • remont boiska przy SP nr 20
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Kacze Buki
 • Modernizacja sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – Wielkopolska od ul.Źródło Marii do ul.Nowodworcowej
 • remont ul. Gryfa Pomorskiego
 • konsultacje z mieszkańcami ul. Szewki w sprawie budowy placu zabaw
 • montaż świateł na skrzyżowania ul. Gónicza
 • remont skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego/Chwaszczyńska
 • budowa siłowni zewnętrznej ul. Gryfa Pomorskiego
 • wsparcie mieszkańców Gdyni na terenie osiedla Osowa – wniosek o zachowanie działki pod park
 • liczne zapytania i wyjaśnienia mieszkańcom na ich wniosek

Dąbrowa:

 • ścisła współpraca z Radą Dzielnicy Dąbrowa
 • remont chodnika ul. Rdestowa - wkrótce
 • inicjatywa wyspokojenia ruch na terenie ulic osiedlowych
 • inicjatywa opracowania zmiany wizerunkowej okolic skrzyżowania ul. Rdestowej/Nowowiczlińskiej
 • pomoc w przygotowaniu koncepcji realizacji budżetu inwestycyjnego Rady Dzielnicy
 • wsparcie mieszkańców w opracowaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego
 • remonty ulic: Koperkowa, Pomianowskiego, Łanowa – kanalizacja
 • wsparcie wniosku zmiany granic dzielnicy Dąbrowa
 • liczne zapytania i wyjaśnienia mieszkańcom na ich wniosek

Karwiny:

 • ścisła współpraca  radą Dzielnicy Karwiny
 • remont schodków do ul. Staffa
 • Budowa miejsc postojowych przy SP 46 Karwiny
 • Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 – w przygotowaniu
 •  Remont boiska przy Zespole Szkół nr 13 – w przygotowaniu
 • wsparcie mieszkańców w opracowaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego
 • dokończenie instalacji oświetlenia ul. Nałkowska
 • współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową
 • wsparcie otwarcia w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Brzechwy miejsca bezpłatnych spotkań dla rodzin – Inkubator Aktywności Rodziny
 • wsparcie mieszkańców ul. Buraczana – wniosek do planu zagospodarowania terenu przy ul. Strzelców
 • pomoc w opracowaniu wniosku zmiany planu zagospodarowania terenu rejon Karwiny III – uwzględnienie m. in. dojścia dla pieszych i ścieżki rowerowej od ul. Porazińskiej do ul. Nowowiczlińskiej
 • liczne zapytania i wyjaśnienia mieszkańcom na ich wniosek

Mały Kack:

 • remont schodków ul. Grodnieńska/Wielkopolska
 • uruchomienie bezpośredniego autobusu w niedzielę na cmentarz witomiński
 • zgłaszanie zimą odśnieżania ulic i porządkowanie dróg po zimie
 • Wielkopolska – montaż barier energochłonnych
 • schody do szkoły podstawowej nr 13 od ul. Przemyskiej
 • Remont chodnika ul. Wielkopolska (od Plac Górnośląski-Wrocławska)
 • remont nawierzchni ul. Przemyskiej w technologii jumo
 • Budowa placów zabaw przy ul. Wzg. Bernadowo i przy Szkole Podstawowej nr 13
 • remont nawierzchni ul. Strzelców
 • wnioskowanie o koncepcję dojazdu pojazdów ZKM do osiedli przy ul. Strzelców – gotowa do wprowadzenia – czekają na budowę ronda do zawracania autobusów
 • instalacja świateł ul. Wielkopolska/Łowicka – wykonane oraz Wielkopolska/Racławicka – w listopadzie
 • pomoc w opracowaniu wniosku do Budżetu Obywatelskiego ul. Miła doposażenie placu zabaw w zabawki i elementy siłowni zewnętrznej
 • oświetlenie ul. Parkowa
 • remont przejścia podziemnego pod ul. Wielkopolską – etapowany
 • montaż barierki w przejściu podziemnym
 • budowa drogi przejazdowej ul. Wzg. Bernadowo - monitoring prac, kontakt z mieszkańcami w sprawie uwzględnienia potrzeb wszystkich grup mieszkańców
 • wsparcie realizacji inicjatywny inwestycyjnej budowy drogi mieszkańców sięgacza ul. Wzg. Bernadowo
 • Nasadzenia wzdłuż płotu myjni ul. Spokojna
 • przygotowanie mapy terenów rekreacyjnych w rejonie Wzgórza Bernadowo – do wykorzystania przez radę dzielnicy Mały Kack oraz przez mieszkańców w ramach inicjatyw Budżetu Obywatelskiego
 • wsparcie mieszkańców w opracowaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego
 • ul. Racławicka – monitoring problemów mieszkańców, wsparcie w prygotowaniu wniosku do UM dot. remontu, instalacji progu, wprowadzenia dodatkowego ograniczenia prędkości, lewoskręt w ul. Wielkopolską, problemy związane z „dzikami”
 •  Psia Górka – wspieranie mieszkańców podczas realizacji inwestycji budowy infrastruktury drogowej
 • budowa boiska w SP nr 13 oraz wsparcie budowy placu zabaw
 • budowa boiska przy ZS nr 6
 • kontakt z mieszkańcami ul. Kłajpedzka dot. wykupu terenu
 • liczne zapytania i wyjaśnienia mieszkańcom na ich wniosek

Na prośbę mieszkańców ulicy Druskiennickiej zwróciłam się z zapytaniem do ZDiZ – Czy inwestor realizujący salon samochodowy pokryje koszty remontu nawierzchni na zniszczonym odcinku ulicy Druskiennickiej od ul. Grodnieńskiej do ul. Kowieńskiej. Odpowiedź brzmi następująco:

„Odpowiadając na mail z dnia 07.05.2014r. uprzejmie informuję, że obecnie trwa zajęcie ul. Druskiennickiej związane z budową drogi zgodnie z podpisaną z inwestorem salonu samochodowego  umową drogową. Zajęcie pasa drogowego upływa 31.05.2014r. Obecne zajęcie ul. Druskiennickiej jest bezpłatne dotyczy bowiem przebudowy układu drogowego. Poprzednie zajęcia związane z dostawą materiałów budowlanych oraz budowy samego budynku były płatne.
Znany nam jest stan techniczny pozostałego odcinka ul. Druskiennickiej i chodnika wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Uległy one uszkodzeniom w trakcie prowadzonej budowy. Będziemy egzekwować od inwestora i wykonawcy robót przywrócenia jezdni i chodnika do stanu poprzedniego. Wcześniej nie egzekwowaliśmy powyższych robót z uwagi na dojazd na budowę ciężkiego sprzętu i możliwość dalszych uszkodzeń. Obecnie jesteśmy umówieni z wykonawcą robót na przegląd rejonu budowy w celu ustalenia zakresu robót do wykonania.
Z poważaniem, Bogusław Moniuszko Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego

Sprawy Mieszkańców – marzec 2013

W odpowiedzi na zapytanie otrzymałam dzisiaj raport Wydziału Ochrony Środowiska odnośnie myjni przy ul. Spokojnej. Zostały wykonane badania poziomu hałasu oraz poziomu zanieczyszczenia oparami. Myjnia_ul_Spokojna_PISMOPREZYDENT

Dodatkowo, zwróciłam się do Ogrodnik Miasta z prośbą o wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, które mogą stanowić naturalną i estetyczną ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Sprawy Mieszkańców – styczeń/ luty 2013

dot. Psiej Górki

zarzuty mieszkańców psiej górki – odpowiedź p. Stępa 25.01.2013

Szanowna Pani – odpowiedź PEWiK luty 2013

dot. budowy parkingu przy Skwerze Kościuszki

W związku z zapytaniem mieszkańca Gdyni odnośnie inwestycji przy ul. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki) otrzymałam nastepującą odpowiedź od Prezydenta Marka Stępy: Niestety ani my, jako radni miasta, ani władze wykonawcze Miasta nie miały i nie mają na żadnego wpływu na tą realizację. Jest to tak zwany „teren zamknięty o przeznaczeniu na cele obronności kraju”. W związku z takim charakterem tej działki:

– my jako radni i jako władze miasta nie możemy dla takich terenów ustalać przeznaczenia w naszych dokumentach planistycznych – to oznacza, że ta działka nie może być objęta planem zagospodarowania terenu. Jest wyłączona poza plan.

– pozwolenie na budowę, z uwagi na „obronnościowy” charakter terenu jest wydawane na takie działki przez Wojewodę Pomorskiego.

Sprawy Mieszkańców – styczeń 2013

dot. Dziura w chodniku

Zgłosiłam naprawę chodnika „łącznika” ul. Druskiennickiej z ul. Grodnieńską.

Sprawy Mieszkańców – listopad 2012

dot. Dziura w studzience

Zgłosiłam do Straży Miejskiej prośbę o wymianę pokrywy w studzience na chodniku wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Studzienka została niezwłocznie wymieniona.

Sprawy Mieszkańców – październik 2012

Prosiłam o wyjaśnienie pewnych kwestii ZDiZ:

 1. Czy płot na ul. Lidzkiej czy jest ustawiony zgodnie z planem?
 2. Czy coś wiadomo odnośnie remontu ul. Strzelców?
 3. Czy będzie i kiedy wykonane oznakowania poziome pasów w Małym Kacku?
 4. Czy to w ZDiZ zgłaszać brak koszy na śmieci na wybiegu dla psów? Jest już wszystko za wyjątkiem koszy na śmieci.

Otrzymałam następującą odpowiedź:  zdiz październik

Sprawy Mieszkańców – czerwiec 2012

Mały Kack – dot. progów zwalniających przy placu zabaw ul. Druskiennicka

ZDiZ zobowiązał się wykonać remont istniejącego progu zwalniającego, ponieważ dziś nie spełnia on swojej roli. Ponadto poprosiłam o wykonanie drugie progu 150 m. dalej tak by dodatkowo wymusić na kierujących zwolnienie na tym odcinku. Ponadto wykonane zostanie przycięcie drzew zasłaniających wejście na plac, utrudniających tym samym widoczność.

Karwiny – dot. niezrealizowanej promenady ul. Nałkowskiej

Kilka miesięcy temu rozpoczęłam starania o zrealizowanie promenady ul. Nałkowskiej. Rada Dzielnicy Karwiny pozyskała na ten cel środki z konkursu Piękna Dzielnica. Ze względu na problemy własnościowe oraz rosnące koszty jej realizacji projekt ten został zawieszony. Udało się jednak przekonać, że Rada Karwiny traktuje ten temat bardzo priorytetowo i trwają prace nad przygotowaniem tematu do realizacji. ZDiZ właśnie wydał warunki wykonania oświetlenia na ww. promenadzie. O kolejnych etapach realizacji będę Państwa informować na bieżąco.

Karwiny – dot. ul. Konopnicka

ZDiZ poinformował, iż remont fragmentu ul. Konopnickiej jest wpisanych w prace na rok 2012.

Gdynia – dot. ulic bez chodników

ZDiZ zobowiązał się sukcesywnie oznakować ulice nie posiadające chodnika pionowym oznakowaniem „Ciąg pieszo-jezdny”.

Mały Kack – dot. przewężenia na ul. Lidzkiej

Zwróciłam się z prośbą do ZDiZ o poszerzenie zarośniętego fragmentu ul. lidzkiej. Zobowiązano się do: usunięcia nadmiaru ziemi, wycięcia drzew i krzaków znajdujących się w skrajni i zachodzących na ulicę. Zobowiązano się również ustawić znak „Ciąg pieszo-jezdny”. Po wykonaniu ww. prac odbędzie się wizja lokalna i ocenimy, czy wpłynęło to wystarczająco na poprawę bezpieczeństwa jadących samochodem oraz pieszych.

Mały Kack – dot. myjni ul. Spokojna, parkowanie na ul. Strzelców i ul. Wielkopolskiej w oczekiwaniu na wjazd do myjni

ZDiZ nie może ustawić tam żadnych znaków, bowiem jest to skrzyżowanie dróg i wiąże się to z jasnymi zakazami w Kodeksie Drogowym. W związku z tym zaproponowano informowane Straży Miejskiej każdorazowo, kiedy zostanie złamany przepis parkowania lub długotrwałego postoju na skrzyżowaniu.

Mały Kack – dot. ul. Strzeców

Mieszkańcy nowych osiedli, które realizowane są na końcu ul. strzelców zwrócili się z prośbom o remont 200 m. fragmentu ul. Strzelców.

Dyrektor ZDiZ poinformował mnie, iż jest w trakcie negocjacji zasad partnerstwa przy remoncie ul. Strzelców z deweloperami, którzy przyczynili się do dewastacji tego fragmentu ulicy Strzelców. Wyniki tych negocjacji już wkrótce.

Wielki Kack – dot. ul. Gryfa Pomorskiego 51-63

Mieszkańcy ulicy Gryfa Pomorskiego zwrócili się z prośba o przejęcie przez miasto fragmentu ulicy, który wykonali we własnym zakresie. Pozostał jednak jeszcze drugi fragment ulicy do wykonania. Mieszkańcy proponują realizację tego 50 m odcinka drogi w ramach lokalnej inicjatywy inwestycyjnej. Wówczas możliwe było by zrealizowanie postulatu mieszkańców dot. przejęcia drogi. ZDiZ zobowiązał się jednak już dziś uwzględnić ten fragment drogi w systemie odśnieżania miasta.

Sprawy Mieszkańców – marzec 2012

Mały Kack – dot. przejście przez ogródki działkowe do Lasu

Prowadzę korespondencję z prezydentem Michałem Guciem w sprawie rozwiązania tego ciągnącego się od wielu lat problemu mieszkańców Małego Kacka.

Mały Kack – dot. przejścia podziemnego ul. Wielkopolska

Złożyłam wniosek o wpisanie w budżecie ZDiZ na przyszły rok remontu przejścia podziemnego pod ul. Wielkopolską, na wysokości ul. Lidzkiej/Grażyny. Od lat zabiegam o ten remont. W zeszłym roku wykonano jednak wymianę podłoża na kostkę brukową. Pozostało do wykonania kilka prac, w tym: otynkowanie, wymiana oświetlenia, remont schodów i wymiana barierek oraz drzwi pomieszczeń służbowych. Rada Dzielnicy Mały Kack gotowa jest wyposażyć ten obiekt w monitoring, jednakże póki co obiekt wymaga pilnego remontu.

Obecnie jest w opracowaniu projekt wykonawczy remontu przejścia. We wrześniu znany będzie koszt modernizacji, a to pozwoli na ewentualne uwzględnienie tej kwoty w przyszłorocznym budżecie miasta. temat jest stale monitorowany przeze mnie jako jeden z najważniejszych w dzielnicy.

przejście podziemne odpowiedź ZDiZ 04.2012

Gdynia -dot. realizowanych przez miasto Gdynia badań profilaktycznych

Złożyłam do Komisji Zdrowia propozycję wpisania w program wykonywanych przez miasto badań profilaktycznych, badań związanych z profilaktyką i wykrywaniem chorób tarczycy. Sprawa jest skierowana do pracy komisji.

Gdynia  – dot. budowy wybiegu dla psów

Wspólnie z radną miejską Mają Wagner złożyłyśmy wniosek o wybudowanie otwartego wybiegu dla psów z dostępem do plaży na Kolibkach. Uzyskałyśmy wstępna zgodę od Prezydenta Miasta. Obecnie przygotowujemy dokumentację, uzgodnienia z Urzędem Morskim, Sanepidem, Ogrodnikiem Miejskim. Na bieżąco będę Państwa informować o postępach.

W Gdyni obecnie nie ma żadnego zamkniętego lub otwartego oficjalnego wybiegu dla psów. Wiąże się to ze skomplikowanymi przepisami w tej kwestii, ale również z niechęcią mieszkańców do posiadania w okolicy zabudowań takich wybiegów. Obecnie planujemy w tym temacie wiele ciekawych rozważań, które umożliwią gdyńskim psom swobodną zabawę na świeżym powietrzu, być może również z dostępem do plaż.

http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/1292977,gdynia-pieskie-zycia-psa-w-wielkim-miescie-przepisy-kontra,id,t.html

Sprawy Mieszkańców – styczeń 2012

Karwiny – remont schodków

Na prośbę Rady Dzielnicy Karwiny napisałam do ZDiZ prośbę o remont i opiekę nad schodkami prowadzącymi do Przychodni Źródło Marii i przystanku autobusowego. Otrzymałam właśnie odpowiedź o planowanym w roku bieżącym remoncie schodków oraz o objęciu ich stałym stałym utrzymaniem w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni.

Schody już zostały wyremontowane.

Sprawy Mieszkańców – grudzień 2011

Mały Kack: dot. montażu barierki ochronnej przy ul. Wielkopolskiej

W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi i śmiertelnymi wypadkami w okolicy skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Łowicką zwróciłam się z prośbą o montaż barierki energochłonnej przy ul. Wielkopolskiej. Niezwłocznie po interwencji barierka została zamontowana. Wierzę, że przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa.

zdiz – barierka ul. Wielkopolska

barierka ul. wielkopolska

Niestety już miesiąc po zamontowaniu barierki miał miejsce kolejny wypadek. Na szczęście barierka uchroniła samochód przed dachowaniem i prawdopodobnie uratowała życie kierowcy, a także pieszych, którzy mogli wtedy znajdować się na chodniku. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku była plama oleju, którą pozostawił jadący wcześniej samochód.

Sprawy Mieszkańców – listopad 2011

Mały Kack: dot. autobusu łączącego górną część Małego Kacka z dolną częścią

Na prośbę mieszkańców zwróciłam się do ZKM z prośbą o wprowadzenie bezpośredniego połączenia górnej części Małego Kacka linią autobusową z dolną jego częścią. W odpowiedzi ZKM uzyskałam informację iż funkcjonująca dawniej linia nie była dostatecznie użytkowana, co spowodowało jej zamknięcie. Nie przewiduje się jej ponownego przywrócenia z powodu wysokich kosztów utrzymania linii.

 

Mały Kack: dot. autobusu linii „R”

Na prośbę mieszkańców oraz osób licznie dojeżdżających na ogórdki działkowe w Małym Kacku zwróciłam się do ZKM z prośbą o dodanie jako przystanku „na żądanie” linii autobusowej pośpiesznej R przystanku Olgierda . Niestety obecnie linia ta ma maksymalną ilość przystanków, które mogą posiadać linie przyspieszone, a więc dodatkowo płatne. Z przykrością informuję, że postulat ten nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Sprawy Mieszkańców – październik 2011

MAŁY KACK: Dot. ograniczenia widoczności na skrzyżowaniu ul. Łowickiej/Płockiej

W dniu 4 października na dyżurze została zgłoszona nastepująca uciążliwość. Na ul. Łowickiej/ róg Płockiej, vis a vis sklepu spożywczego regularnie parkują samochody typu bus, co powoduje, że po pierwsze zasłonięty jest cały chodnik, a po drugie wyjazd z ul. Płockiej w lewo i w prawo jest bardzo utrudniony. Napisałam do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję.

DĄBROWA: Dot. Huki, wybuchy ? …

Kolejna sprawą są powtarzające się w dzielnicy Dąbrowa wieczorne „huki”. Załączam link do dyskusji, która dbywa się na formum dzielnicy: DYSKUSJA. Napisałam do Strazy Miejskiej z prosbą o wyjaśnienie tej sprawy.

Mieszkańcy mogą zglaszac sowje problemy pod numerem telefonów do Straży Miejskiej:
– 986
– 58 660 22 03
– 58 660 22 04
– 0 601 997 112 (do wysyłania sms)

MAŁY KACK: Dot. działki znajdującej się miedzy ul. Wielkopolską a ul. Druskiennicką

Właścicielem działki jest prywatna firma. Prawdopodobnie w przyszłości powstanie tam salon samochodów. Na działce znajduje się reklama należąca do właściciela działki. link

MAŁY KACK: Dot. budowy placu zabaw przy ul. Wzgórze Bernadowo

Po konsultacji z mieszkańcami Bernadowa wskazałam Radnym Dzielnicy Mały Kack teren miejski, który jest odpowiedni do zrealizowania placu zabaw. Bernadowo jest ostatnim rejonem Małego Kacka, gdzie brakuje dzielnicowego placu zabaw. Ostatecznie po konsultacji i wizji lokalnej z Zarządem Rady Dzielnicy i jej radnymi wskazana propozycja została przyjęta, jako odpowiednia. Radni Dzielnicy napisali projekt realizacji placu i złożyli go w konkursie Piękna Dzielnica. Rada dzielnicy otrzymała środki na realizacje tego zadania! W 2012 r. powstanie przy ul. Wzg. Bernadowo piękny plac zabaw. Jest to dla mnie  powód do wielkiej radości, bowiem od kilku lat staram się o tą inwestycję. Udało nam się to dzięki świetnej współpracy Rady Dzielnicy i Radnej Miasta :) To nasz powód do dumy.

MAŁY KACK: Dot. remontu i budowy ulic na terenie tzw. Psiej Górki w Małym Kacku

Odpowiedzi udzielił Prezydent Marek Stępa. Wydział Inwestycji rozpoczął już procedury odnośnie budowy następujących ulic: Przemyskiej, Sanockiej, Krośnieńskiej oraz Rungurskiej. W ramach tego zadania wykonany będzie następujący zakres prac: wykonanie kanalizacji, nawierzchni drogowej oraz częściowej instalacji deszczowej oraz wodociągowej. O tą inwestycję zabiegaliśmy jako radni dzielnicy od wielu lat. Dziś doczekaliśmy się szczęśliwego zakończenia etapu przekonywania urzędników o słuszności tej inwestycji. Czekamy z niecierpliwościa na efekty tej inwestycji.

MAŁY KACK: Dot. skrzyżowania Wielkopolska/Racławicka

Odpowiedzi udzielił Prezydent Marek Stępa. Budowa skrzyżowania wraz z montażem sygnalizacji świetlnej nastąpi w terminie, kiedy możliwa będzie realizacja skrzyżowania Wielkopolska/Łowicka. Wstępna deklaracja zakłada realizację obu z nich w przeciągu trzech lat. Obie realizacje są ze sobą powiązane. Ja ze swojej strony obiecuję mieszkańcom stały monitorig obu inwestycji. Będę na bieżąco informowac państwa o postępie prac nad ich realizacją.

Sprawy Mieszkańców – wrzesień 2011

WIELKI KACK: Dot.: nieruchomości znajdującej się przy ul. Wesołej 5 i jej przeznaczenia

Zapytano mnie o przeznaczenie remontowanej nieruchomości znajdującej się w Wielkim Kacku przy ul. Wesołej 5. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, pani Joanna Zielińska poinformowała mnie, że powstają tam dwa lokale zastępcze. Będą tam kierowani zadłużeni mieszkańcy mieszkań komunalnych, którzy nie mają determinacji, aby spłacić zadłużenie i pomimo działań mających na celu zniwelowania zadłużenia nie wyrażają takiej woli. Lokale będą miały charakter lokali tymczasowych.

MAŁY KACK: Dot.: Remontu przejścia podziemnego pod ul. Wielkopolską, na wysokości ul. Spokojnej

Zwróciłam się z prośbą o wykonanie remontu przejścia podziemnego, który obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Odpowiedzi udzielił mi Pan Tomasz Banel z ZDiZ i poinformował, iż w tym roku przeprowadzono tam remont nawierzchni, tj. ułożono kostkę brukową na całej powierzchni przejścia. Ze względu na brak środków finansowych na przyszły rok – tj. 2012 r. – zaplanowane jest jedynie wykonanie dokumentacji oraz projektu przejścia dot. wykończenia, doboru oświetlenia, montażu monitoringu. Remont będzie wykonany w kolejnych latach.

Rada Dzielnicy Mały Kack planuje złożyć projekt w konkurskie Bezpieczna Dzielnica i tym samym przyspieszyć remont tak potrzebnego w tym rejonie przejścia podziemnego. Trzymam kciuki i poprę ten projekt jako kluczowy dla poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

KARWINY: Dot.: inwestycji polegającej na wykonaniu sięgacza ulicy Makuszynskiego na Karwinach. Zapytałam na czym polega ta inwestycja?

Prezydent Marek Stępa odpowiada: „Sięgacz to odcinek ulicy noszący tą samą nazwę co jej zasadnicza cześć, ale „sięgający” gdzieś w bok od głównego przebiegu. Często mógłby on nosić odrębna nazwę, ale kiedyś tego zaniedbano a dziś mieszkańcy się przyzwyczaili i zmiana nazwy wiązałaby się ze skomplikowanymi procedurami urzędowymi. W tym wypadku chodzi o budowę sięgacza ul. Makuszyńskiego – czyli odcinek przed posesjami o numerach od 16 do 38″

MAŁY KACK: Dot. skrzyżowania ul. Wielkopolska/ul. Łowicka

Dzisiaj, tj. 07.09.2011 r.  dostałam odpowiedź od Pana Prezydenta Marka Stępy w sprawie przebudowy ww. skrzyżowania: „To skrzyżowanie jest przedmiotem opracowania, z którym jest dużo kłopotów zarówno technicznych jak i własnościowych. Termin przystąpienia, możliwy do wyobrażenia sobie ze względu na uwarunkowania finansowe, to wiosna 2013 – wiec jest nadzieja, ze uda się uporać w tym czasie z owymi problemami i zrealizować inwestycję w terminie wstępnie założonym .”

W związku udzieloną odpowiedzią pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na realizację tej inwestycji. Wiem, że jest ona uzależniona od systemu TRISTAR, na który właśnie dostaliśmy jako miasto dofinansowanie z UE. Będę pilnowała tego tematu.

Sprawy Mieszkańców – sierpień 2011

KARWINY: Dot. cmentarza znajdującego się na terenie Karwin

Niestety najprawdopodobniej – Pan Wiceprezydent obiecał potwierdzić tą informację jeszcze w tym tygodniu – cmentarz istniejący przy ul. Wielkopolskiej na Karwinach jest cmentarzem wiecznym ze względu na groby wojenne znajdujące się na jego terenie.  To powoduje, że miasto nie ma możliwości likwidacji, lub przeniesienia go w inne miejsce.

Sprawy Mieszkańców – czerwiec 2011

MAŁY KACK: Dot. prośby o wykonanie poziomego oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Grodnieńską

Odpowiedź ZDiZ: „W sprawie rozmalowania oznakowania poziomego przejścia dla pieszych przez  ul. Druskiennicką w obrębie skrzyżowania z ul. Wielkopolską ponownie informujemy, że z uwagi na rodzaj nawierzchni (perforowane płyty yomb) jaki występuje w tym miejscu rozmalowanie przejść dla pieszych jest technicznie niemożliwe. Informujemy, że omawiane przejście zaopatrzone jest zarówno w oznakowanie pionowe (znaki D-6 ,,przejście dla pieszych”) jak i czynną całodobowo sygnalizację świetlną. Sądzimy, że opisane uwarunkowania czynią omawiane przejście wystarczająco bezpiecznym.” – Z up. Dyrektora, mgr inż. Stefan Benkowski, Kierownik Działu Dróg

MAŁY KACK: Dot. prośby o zamontowanie barierek pomagającym osobom starszym dotarcie do swoich posesji przy ul. Trockiej

Odpowiedź ZDiZ jest pomyślna. Zostanie zamontowana barierka. Odpowiedź ZDiZ: „Ul. Trocka zarówno na odcinku zawartym między posesjami Lidzka 53 a Trocka 19 jak i na odcinku zawartym między posesjami Lidzka 41 i Trocka 1 przebiega w dużym pochyleniu. Pierwszy z wyżej opisanych odcinków jest bardzo wąski, jezdnia w krawężnikach posiada szerokość 2,6m. Na obu wlotach omawianego fragmentu ul. Trockiej zamontowane są znaki A-30 ,,inne niebezpieczeństwo” z tabliczką PIESI. Montaż barierki na tym odcinku jest niemożliwy z uwagi na brak chodników i pobocza oraz bardzo małą szerokość jezdni. Widzimy natomiast możliwość ustawienia barierki na innym odcinku ul. Trockiej tj. od  ul. Lidzkiej w górę na długości 16m (wzdłuż posesji Lidzka 41). Na dalszej długości omawianego odcinka nie ma możliwości montażu barierki z uwagi na bardzo wąski chodnik, który posiada szerokość ~1,0÷0,8m.” – Z up. Dyrektora, mgr inż. Stefan Benkowski, Kierownik Działu Dróg

Potwierdzam montaż barierki, wykonano prace ziemne, aby mogła być w pełni wykorzystywana przez mieszkańców.

MAŁY KACK: Dot. remontu ul. Olgierda od ul. Wielkopolskiej do ul. Biruty

Chciałabym poinformować wszystkich mieszkańców ulicy Olgierda w Małym Kacku, iż prace związane z remontem na części ulicy Olgierda (od Wielkopolskiej do Biruty) trwają. Ekipy remontowe są na półmetku. Długo czekaliśmy na remont pozostałego fragmentu ulicy.

 

Sprawy Mieszkańców – marzec 2011

MAŁY KACK:Dot. montażu dodatkowych progów zwalniających na ul. Wzgórze Bernadowo

Otrzymałam odpowiedź z ZDiZ, że ze względu na proponowane położenie nowych progów w bliskim sąsiedztwie zakrętów przy jednoczesnym spadku poziomów nie ma możliwości montażu dodatkowych progów.

MAŁY KACK: Dot. montażu ekranów chroniących posesje znajdujące się przy ul. Spokojnej, vis a vis myjni samochodowej

Wspieram mieszkańców w rozwiązaniu problemu myjni samochodowej przy ul. Spokojnej. Zebraliśmy podpisy pod petycją, w której mieszkańcy proszą o montaż ekranów chroniących. Trwają rozmowy z inwestorem/właścicielem myjni. Będę na bieżąco państwa informować jak zakończy się ten temat.

zobacz: myjnia ul. spokojna

Obecnie trwają w okolicy myjni prace ziemne i powstaną tam zatoczki do parkowania, po wprowadzeniu zakazu zatrzymywania w ustawowej odległości od skrzyzowania – 100 m.

Dot. wsparcia osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej poprzez kandydowanie i uczestniczenie w pracach Rad Dzielnic

Dzięki moim staraniom, udało mi się zachęcić do kandydowania do Rady Dzielnicy Karwiny niepełnosprawną mieszkankę tej dzielnicy. Z nieskrywaną radością informuje Państwa, iż osoba ta została, głosami wyborców, wybrana na Radną Dzielnicy Karwiny. To dla mnie powód do dumy! Życzę jej dużo dobrych pomysłów i liczę, że będzie się w sposób szczególny troszczyła o osoby niepełnosprawne mieszkające na Karwinach. Jednocześnie zachęcam innych niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, aby odważyli się aktywnie włączyć w życie naszego miasta.

Dodaj komentarz